بسم الله الرحمن الرحیم

 

به معلمی عشق می ورزم؛ درست مثل کتاب خواندن و در نشاط سُکرآور فعالیتهای پژوهشی غرقه شدن؛ حتی بیشتر از شعر خواندن، یا خط نوشتن و از هنر گفتن. معلمی زندگی و تجربۀ بودن من است.

این پایگاه قرار است عرصۀ خلاقیتها و جوششهای معلمانۀ من باشد. میخواهم در آن با همدرسهایم صمیمانهتر بجوشم و با همکاران خویش تبادل تجربه کنم. به مدد این پایگاه میخواهم  کلاس درس خود را از آموزش صرف تعالی بخشم و از آن عرصه‌ای برای ثبت تجربیات آموزشی خویش در تعامل با دانشجویان بسازم.

سرآخر، این پایگاه آیینۀ بخشی از آموزش عالی ایران در اوایل هزارۀ سوم میلادی است. آیندگان با نظر در آن خواهند یافت که نسل ما کجا ایستاده بود، چه دردها و دغدغه‌هایی داشت، از چه رنج می‌برد و برای چه می‌کوشید. هر پند که از منشهای ناصواب ما آموختند، حلالشان باد.

فرهنگ مهروش